Regulamin przyznawania pomocy na prace konserwacyjne i roboty budowlane przy budynkach i budowlach wpisanych do rejestru zabytków

Regulamin

Przyznawania pomocy finansowej na prace konserwacyjne i roboty budowlane przy budynkach i budowlach wpisanych do rejestru zabytków.

§1

 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach i budowlach wpisanych do rejestru zabytków, zwanych dalej zabytkami, jeżeli spełniają one łącznie następujące kryteria:
  1. znajdują się na stałe na obszarze objętym działaniem Fundacji,
  2. są w złym stanie technicznym,
  3. posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, bądź kulturalne, związane z działalnością rodów Działyńskich i Zamoyskich.
 2. Pomoc finansowa na prace określone w §1 p.1 może być udzielona na następujące cele:
  1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12. na konserwację ruchomych obiektów zabytkowych, w tym rzeźb, obrazów, rzemiosła artystycznego, itp.
  13. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  14. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  15. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  16. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  17. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  18. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej lub odgromowej.

 

§2

 1. Udzielenie pomocy finansowej może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku, zwanego dalej wnioskodawcą, wniosku o dofinansowania przedsięwzięcia (Wniosek o udzielenie dofinansowania) do Zarządu Fundacji. Pomoc może być udzielona na prace przewidziane do realizacji w roku, w którym złożono wniosek.
 2. Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości nie przekraczającej 30% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
 3. Jeżeli budynek lub budowla objęte wnioskiem posiadają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, gdy wymagają przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, bądź gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac, dotacja może być udzielona w kwocie do 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
 4. Terminy składania wniosków, o których mowa w ustępie 1 oraz tryb ich rozpatrywania określone są w niniejszym Regulaminie przyznawania pomocy finansowej.
 5. Wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zawierać:
  1. nazwę i adres wnioskodawcy,
  2. określenie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
  3. lokalizację zabytku wraz z opisem nieruchomości, na której posadowiony jest zabytek,
  4. ścisły opis planowanych prac, na które ma zostać udzielona pomoc finansowa,
  5. wymienione inne instytucje lub firmy, u których wnioskodawca ubiega się o udzielenie pomocy finansowej,
  6. kwota dofinansowania, o którą wnioskodawca wnosi.
 6. Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej należy dołączyć:
  1. kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
  2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  3. kopię pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie opisanych we wniosku o dofinansowanie prac,
  4. szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac,
  5. kopię najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, zawierającej wyodrębnione ceny zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac, jeżeli prowadzenia takiego trybu wymagają przepisy.
 7. Zarząd Fundacji zastrzega sobie możliwość żądania od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, koniecznych i niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania.
 8. Decyzja Zarządu w przedmiocie wniosku wnioskodawcy podjęta będzie przez Zarząd w formie uchwały.

§3

 1. Przyznane dofinansowanie wypłacane będzie na podstawie zawartej przez wnioskodawcę z Fundacją umowy, której wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Wnioskodawca zobowiązuje się do całkowitego rozliczenia przyznanego dofinansowania w terminie określonym w umowie o udzielenie pomocy finansowej. Sposób rozliczenia pomocy określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przyznanego dofinansowania zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym.

§4

Podawanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych informacji w celu uzyskania pomocy finansowej, nierozliczenie w określonym w umowie terminie przyznanego dofinansowania, niedotrzymanie innych warunków umowy, bądź naruszenie prawa w trakcie realizacji zadania stanowić będzie podstawę do żądania przez Fundację natychmiastowego zwrotu połowy przyznanego dofinansowania.

§5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Regulaminu przyznawania pomocy finansowej Fundacji Zakłady Kórnickie

§6

Regulamin zatwierdzony został uchwałą Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie
nr 11/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku.

 

Załączniki:

 1. Umowa o przyznanie pomocy finansowej
 2. załącznik do uchwały o udzieleniu pomocy finansowej