Regulamin przyznawanie pomocy finansowej

§ 1.

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej ze środków Fundacji „Zakłady Kórnickie” na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów oraz osób fizycznych.

§ 2.

Pomoc finansowa może być udzielana na cele określone przez ustawę z dnia 18 września 2001r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. 2001 Nr 130, poz. 1451) oraz Statut Fundacji.

§ 3.

Przyznanie pomocy finansowej następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Od uchwały Zarządu Fundacji w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej nie przysługuje odwołanie.

W uchwale Zarządu o udzieleniu pomocy finansowej określa się podmiot, i cel, na który została udzielona pomoc, wysokość oraz sposób wypłaty.

§ 4.

Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie wniosku złożonego w formie pisemnej, skierowanego do Zarządu Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

Wniosek powinien być uzasadniony ze wskazaniem celów, na które mają być przeznaczone przyznane środki finansowe.

§ 5.

Podmiot, któremu udzielono pomocy finansowej jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wydatkowaniu środków na cele zgodne z wnioskiem i uchwałą Zarządu.

Podmiot, któremu przyznano pomoc finansową zgodnie z niniejszym regulaminem zobowiązany jest do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z wnioskiem lub niewykorzystanych.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stwierdzające wydatkowanie środków finansowych przyznanych przez Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie”, wniosek, o którym mowa w § 4, a także uchwała Zarządu Fundacji „Zakłady Kórnickie” w przedmiocie przyznania pomocy finansowej, będą przechowywane w siedzibie Fundacji dla organów uprawnionych do kontroli działalności Fundacji.

§ 6.

Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie” uprawniony jest w szczególności do:

 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków,
 • przyznawania pomocy finansowej,
 • weryfikowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych w ramach pomocy finansowej zgodnie ze złożonym oświadczeniem w trybie § 5 ust. 3,
 • podpisywania umów dotyczących udzielania pomocy finansowej przez Fundację „Zakłady Kórnickie” w przypadkach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu

Zarząd Fundacji w ramach uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3) kontroluje i ocenia efektywność, rzetelność wydanych środków w zakresie przydzielonej pomocy finansowej przy uwzględnieniu złożonego wniosku przez wnioskodawcę oraz oświadczenia złożonego w trybie § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu

W przypadku stwierdzenia przez Zarząd nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych, a także niewykorzystaniu w całości przyznanych środków Zarząd zobowiązuje beneficjenta do ich zwrotu w odpowiedniej wysokości.

§ 7.

Zarząd Fundacji przyjmuje wnioski, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu w terminie do dnia 30 kwietnia oraz 30 października każdego roku. Wnioski, które wpłynęły do Fundacji w terminie do dnia 30 kwietnia Zarząd będzie rozpoznawał nie później niż do dnia 15 maja każdego roku; wnioski, które wpłynęły po 30 kwietnia a przed upływem 30 października Zarząd Fundacji będzie rozpoznawał nie później niż do dnia 15 listopada każdego roku.

§ 8.

Niezależnie od przyznawania pomocy finansowej w drodze składania indywidualnych wniosków, Zarząd Fundacji może ogłosić, iż w ramach określonych działań wynikających z celów fundacji, będzie udzielać pomocy podmiotowo lub przedmiotowo.

Ogłoszenie następuje w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Fundacji, a także w siedzibie Fundacji „Zakłady Kórnickie” w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 9.

Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

 • rodzaj pomocy;
 • termin zgłaszania ofert;
 • termin i warunki realizacji zadania;
 • terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

§ 10.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania proponowanego do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania ;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

§ 11.

Zarząd Fundacji przy rozpatrywaniu ofert:

 • ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta;
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania;

§ 12.

Zarząd rozpatruje ofertę także w przypadku zgłoszenia jednej oferty.

§ 13.

Wybór oferty następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd. Uchwała wymaga uzasadnienia. O rozstrzygnięciu Zarząd informuje na piśmie każdy podmiot, który zgłosił ofertę.

§ 14.

Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie” w ramach rocznego sprawozdania z działalności przedkłada Radzie Kuratorów Fundacji „Zakłady Kórnickie” informację z działalności polegającej na udzielaniu pomocy finansowej realizowanej na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 15.

W sytuacjach szczególnych Zarząd Fundacji w ramach realizowania pomocy finansowej wynikającej z celów fundacji może zawierać umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.

Umowa, o której mowa w ust. 1 będzie określać szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej, a w szczególności wzajemne prawa i obowiązki stron, rodzaj pomocy, wysokość środków, termin i warunki realizacji zadania.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 18 września 2001 o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. 2001 Nr 130, poz. 1451), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873) oraz Statutu Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

Regulamin został zatwierdzony 11 marca 2006r. uchwałą nr 27 Rady Kuratorów Fundacji „Zakłady Kórnickie”.