Kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku (62-035), al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego KRS pod nr numerem 0000120123. Aby skontaktować się z nami, może Pani/Pan wysłać wiadomość na adres e-mail: sekretariat@fzk.pl lub zadzwonić pod numer tel. 61 898 02 91.
  • Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem Pani/Pana danych może się Pani/Pan  z nią skontaktować wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@fzk.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 61 898 02 91.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz współpracujący z nim w oparciu o umowy powierzenia danych dostawcy usług w zakresie zewnętrznej obsługi księgowej oraz hostingu, a także – w uzasadnionych przypadkach, obsługująca Administratora kancelaria prawna.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
  • Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.