Stypendia

Stypendia dla uczniów

Fundacja Zakłady Kórnickie chętnie wspiera szkolnictwo, umożliwiając młodzieży swobodny dostęp do kształcenia. Szczególnie zależy nam na wspomaganiu uczniów zamieszkujących tereny wsi i małych miast, pochodzących z rodzin, których status ekonomiczny nie pozwala na zaspokojenie potrzeb materialnych związanych z kształceniem. To właśnie dla nich od 2010 roku prowadzimy program stypendialny.

Naszą ofertę kierujemy do uczniów szkół średnich, które kończą się egzaminem maturalnym i których patronami są Działyńscy lub Zamoyscy. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej przez okres dziesięciu miesięcy – od września do czerwca. Uczniowie mogą je przeznaczyć na cele związane z nauką, np. na zakup podręczników, pomocy naukowych, książek, biletów miesięcznych, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, itp.

Od początku funkcjonowania programu wsparliśmy ponad 100 uczniów, z których większość podjęła decyzję o kontynuowaniu nauki na uczelniach wyższych. Cieszymy się, że mogliśmy im w tym pomóc i zachęcamy innych do skorzystania z naszej oferty stypendialnej. Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów oraz formularze niezbędne do złożenia wniosku.

Regulamin przyznawania stypendiów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula do zgody na przetwarzanie danych osobowych

Stypendia specjalne

Kontynuacją programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich jest fundusz stypendiów specjalnych dla doktorantów oraz pracowników naukowych polskich uczelni wyższych.

Jednym z celów Fundacji Zakłady Kórnickie jest popularyzacja historii rodów Działyńskich i Zamoyskich dlatego ofertę stypendium specjalnego kierujemy do osób, które pragną poświęcić temat swojej rozprawy naukowej właśnie tej problematyce. Tematyka prac może być zróżnicowana i dotyczyć: dziedziny rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody, nauk historycznych oraz społecznych. Obszar dyscyplin pozwala więc na skorzystanie ze stypendium osobom o różnych zainteresowaniach badawczych.

Stypendium specjalne przyznawane jest w formie pieniężnej przez okres maksymalnie czterdziestu ośmiu miesięcy i ma na celu wspomaganie polskiego środowiska naukowego. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendium specjalnego oraz z formularzem niezbędnym do złożenia wniosku.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów specjalnych

Stypendium specjalne, załącznik nr 1 – Wniosek

Stypendium specjalne, załącznik nr 2 – Umowa