Stypendia

Stypendia dla uczniów

Uwaga! Od roku szkolnego 2019/2020 obowiązuje nowe brzmienie regulaminu stypendialnego.

Fundacja Zakłady Kórnickie chętnie wspiera szkolnictwo, umożliwiając młodzieży swobodny dostęp do kształcenia. Szczególnie zależy nam na wspomaganiu uczniów zamieszkujących tereny wsi i małych miast, pochodzących z rodzin, których status ekonomiczny nie pozwala na zaspokojenie potrzeb materialnych związanych z kształceniem. To właśnie dla nich od 2010 roku prowadzimy program stypendialny.

Naszą ofertę kierujemy do uczniów szkół średnich, które kończą się egzaminem maturalnym i których patronami są Działyńscy lub Zamoyscy. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej przez okres dziesięciu miesięcy – od września do czerwca. Uczniowie mogą je przeznaczyć na cele związane z nauką, np. na zakup podręczników, pomocy naukowych, książek, biletów miesięcznych, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, itp.

Od początku funkcjonowania programu wsparliśmy ponad 100 uczniów, z których większość podjęła decyzję o kontynuowaniu nauki na uczelniach wyższych. Cieszymy się, że mogliśmy im w tym pomóc i zachęcamy innych do skorzystania z naszej oferty stypendialnej. Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów oraz formularze niezbędne do złożenia wniosku.

Regulamin-stypendialny

Załącznik-Nr-1 wniosek

Załącznik-Nr-2 zawiadomienie

Załącznik-Nr-3 umowa niepełnoletni

Załącznik-Nr-4 umowa pełnoletni

Załącznik-Nr-5 porozumienie

Klauzula do zgody na przetwarzanie danych osobowych

Stypendia specjalne

Kontynuacją programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich jest fundusz stypendiów specjalnych dla doktorantów oraz pracowników naukowych polskich uczelni wyższych.

Jednym z celów Fundacji Zakłady Kórnickie jest popularyzacja historii rodów Działyńskich i Zamoyskich dlatego ofertę stypendium specjalnego kierujemy do osób, które pragną poświęcić temat swojej rozprawy naukowej właśnie tej problematyce. Tematyka prac może być zróżnicowana i dotyczyć: dziedziny rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody, nauk historycznych oraz społecznych. Obszar dyscyplin pozwala więc na skorzystanie ze stypendium osobom o różnych zainteresowaniach badawczych.

Stypendium specjalne przyznawane jest w formie pieniężnej przez okres maksymalnie czterdziestu ośmiu miesięcy i ma na celu wspomaganie polskiego środowiska naukowego. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendium specjalnego oraz z formularzem niezbędnym do złożenia wniosku.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów specjalnych

Stypendium specjalne, załącznik nr 1 – Wniosek

Stypendium specjalne, załącznik nr 2 – Umowa