Monitoring wizyjny

Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku  (62-035) al. Flensa 2b. Skontaktować z nami mogą się Państwo pisząc na adres sekretariat@fzk.pl lub dzwoniąc pod numer  61 898 02 91.
 • Inspektorem Ochrony Danych  w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak, e-mail iod@fzk.pl, nr telefonu 48 61 898 02 91.
 • Dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. f. RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieniu i pracownikom Fundacji Zakłady Kórnickie.
 • Monitoringiem wizyjnym objęty jest zewnętrzny dziedziniec posesji Fundacji Zakłady Kórnickie przy al. Flensa 2b w Kórniku.
 • Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się wewnętrzny parking oraz ograniczony parkanem teren wokół budynku wraz z przylegającym do niego chodnikiem i fragmentem jezdni.
 • Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i przechowywane nie dłużej niż 30 dni.
 • Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 • Fundacja Zakłady Kórnickie zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

a) na wniosek osób trzecich

b) na wniosek organów prowadzących postępowania

c) na wniosek Zarządu Fundacji

 • Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie.
 • Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 • Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i Rady (zwanego RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności zaś – danych z monitoringu, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod podanym wyżej adresem i numerem telefonu, bądź w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie.