Obszar inwestycyjny Gądki

Fundacja Zakłady Kórnickie posiada w Gądkach, gm. Kórnik tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni około 52 hektarów przeznaczone pod dzierżawę. Teren podzielony został na trzy obszary inwestycyjne: I i II obszar o łącznej powierzchni ok. 27 ha, III obszar o powierzchni ok. 21 ha, V obszar o powierzchni ok. 3 ha, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Dzierżawca będzie miał możliwość przeprowadzenia na dzierżawionym gruncie inwestycji w postaci posadowienia budynków lub budowli. Obszary inwestycyjne są przeznaczone na cele inwestycji gospodarczych.

O przeznaczeniu nieruchomości przesądza Uchwała Nr XL/453/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek . Zgodnie z §3 ust.1 wspomnianej wyżej uchwały tereny nią objęte, a leżące w granicach oferowanej nieruchomości, przeznacza się na cele lokalizowania obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, centrów logistycznych, terminali przeładunkowych, handlu i usług, w tym usług hotelarskich i innych usług noclegowych, z zastrzeżeniem, że na terenach objętych planem zakazuje się budowy obiektów handlu detalicznego o powierzchni większej niż 1 000 m2 (Uchwała nr XL/453/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 kwietnia 2005 roku § 3 punkt 2 podpunkt C).