Załączniki

Załączniki:
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą wniosku o dofinansowanie ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie.

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na na prace konserwacyjne i roboty budowlane przy budynkach i budowlach wpisanych do rejestru zabytków:

  1. Kopia decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
  2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  3. Kopia pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie opisanych we wniosku o dofinansowanie prac,
  4. Szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac,
  5. Kopia najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, zawierającej wyodrębnione ceny zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac, jeżeli prowadzenia takiego trybu wymagają przepisy.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą wniosku o dofinansowanie ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie.