Praca Organiczna 2.0

II edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności

ZMIANA REGULAMINU!

Z powodu informacji od części koordynatorów wojewódzkich świadczących o zachorowaniach nauczycieli dezorganizujących pracę niektórych placówek oświatowych, kierując się dobrem uczniów, którzy winni mieć możliwość udziału w konkursie niezależnie od bieżącej sytuacji oświatowej postanowiliśmy tym roku zlikwidować etap szkolny konkursu, wszystkie zgłoszone zespoły niezależnie od ich ilości z danej szkoły mogą wystartować w etapie wojewódzkim. Powyższe rozwiązanie jest sprawiedliwe, umożliwia udział w konkursie wszystkim chętnym.

Mając na uwadze powyższe postanawiamy ustalić następujące terminy konkursu:
• termin zgłoszeń do dnia 26 lutego 2019
• termin etapu wojewódzkiego 5 marca 2019

 PATRONAT:

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018.

 ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Zakłady Kórnickie.

SŁÓW KILKA O I EDYCJI:

W pierwszej edycji konkursu udział wzięło ponad 600 uczniów szkół ponadpodstawowych, w konkursie prócz Polaków wystartowali również uczniowie z Ukrainy. Sukces I Edycji Konkursu pokazuję, iż młodzież w sposób niezwykle kreatywny redefiniuje dziewiętnastowieczne pojęcia organicznikowskie do obecnej, otaczającej nas rzeczywistości społeczno-kulturowej.   Pomysły młodzieży związane z posykiwaniem środków ekonomicznych oraz zasobów materiałowych niezbędnych do realizacji idei organicznikowskich wykazują jednoznacznie, iż konkurs stanowić może element kreatywnej edukacji ekonomicznej młodzieży.

ZAŁOŻENIA:

Utworzenie Fundacji nawiązywało do najszlachetniejszych przejawów pracy organicznej. Fundacja powstałą na mocy uchwały Sejmu II Rzeczpospolitej w roku 1925. Na jej dobra fundacyjne składały się majątki należące do rodów Zamoyskich i Działyńskich. Zlikwidowana w okresie stalinizmu Fundacja została restytuowana uchwałą Sejmu III RP w roku 2001. Jednym z jej statutowych celów jest propagowanie idei pracy organicznej.

Wśród wielu pozytywistycznych postulatów dominujący był postulat pracy organicznej. Praca organiczna w swoich początkowych założeniach powiązana była organicyzmem – poglądem, w myśl którego działanie społeczeństwa może być efektywne tylko wtedy, kiedy współpraca pomiędzy jego poszczególnymi częściami (warstwami, grupami społecznymi) układa się harmonijnie i przebiega bez zakłóceń. Społeczeństwo winno funkcjonować jak sprawny organizm. W obliczu nieustającego zagrożenia ze strony zaborców wewnętrzna solidarność miała olbrzymie znaczenie w procesie utrwalania świadomości narodowej.

Po upadku powstania styczniowego, kiedy jasny stał się fakt, iż dążenie do niepodległości na drodze zbrojnej pozbawione wymaga szczególnych okoliczności a nieprzemyślane, nieprzygotowane działania zbrojne mają wiele negatywnych następstw (osłabienie narodu, wyniszczenie ekonomiczne itd.), najważniejsze stało się umacnianie pozycji społeczeństwa dzięki rozwojowi gospodarki, innowacjom technicznym, upowszechnianiu edukacji, szerzeniu kultury oraz wprowadzeniu kultu pracy. Dzięki łączeniu społeczeństwa poprzez współpracę różnych grup społecznych (klasowych) dochodziło także do jego integracji w szerszym wymiarze, co znacznie ułatwiało osiąganie celów, jakie postawili przed sobą pozytywiści.

Mimo upływu czasu, innych warunków społecznych, ekonomicznych idea pracy organicznej nie straciła na aktualności. Nadal winniśmy dążyć do rozwoju aktywności obywatelskiej, gospodarczej, propagować przedsiębiorczość i innowacyjność gospodarczą, prowadzić działania edukacyjne oraz przedsięwzięcia mające na celu aktywizację i wspieranie najsłabiej radzących sobie grup społecznych. W dobie globalizacji zapotrzebowanie na pracę organiczną i wynikające z niej pojęcia kultu pracy, solidaryzmu społecznego, wspólnotowości są warunkiem koniecznym w przekształcaniu społeczeństwa w duchu obywatelskim.

CEL KONKURSU:

Podstawowym celem Konkursu jest przeprowadzenie akcji zwiększającej świadomość młodzieży (uczniów szkół ponadpodstawowych) w zakresie idei pracy organicznej, oraz dokonań Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Ponadto Konkurs ma na celu popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności Uczniów.

Chcemy, żeby przy okazji Konkursu uświadomić młodzieży konieczność propagowania nowoczesnej pracy organicznej w XXI wieku. Chcielibyśmy aby młodzież redefiniowała to pojęcie do dzisiejszych czasów, oraz do potrzeb, które dostrzega a także podjęła próbę określonych działań w duchu organicznikowskim w swoich społecznościach lokalnych. Jesteśmy zdania, że budowanie właściwych postaw społeczno-obywatelskich jest ważne na każdym etapie rozwoju zarówno dziecka jak i osoby dorosłej.

Jednym z założeń konkursu jest także propagowanie pamięci o Darczyńcach Fundacji Władysławie hr Zamoyskim, Marii Zamoyskiej i ich matce Jadwidze z Działyńskich Zamoyskiej oraz ich dziele.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie udział wsiąść mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych, startujący w dwuosobowych zespołach.
 2. Konkurs jest dwuetapowy (etap wojewódzki i finał) – miejscem w którym odbędzie się etap wojewódzki będzie stolica każdego z 16 województw, natomiast finał konkursu odbędzie się w Poznaniu.
 3. W każdym województwie zostanie powołany pełnomocnik ds. organizacji konkursu.

FORMA PRACY KONKURSOWEJ:

 1. Etap wojewódzki – test wiedzy.
 2. Etap ogólnopolski (finał) –przedstawienie projektu związanego z ideą pracy organicznej.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 1. Karta-zgłoszenia-udziału-w-Ogólnopolskim-Konkursie-Wiedzy-i-Umiejętności-Praca-Organiczna
 2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 3. Regulamin II EDYCJA
 4. Klauzula informacyjna
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Broszura pdf
 7. Plakat 2018
 8. Dariusz Jaworski – Fundacja Zakłady Kórnickie
 9. Dzienniki Polskiego Sejmu Dzielnicowego
 10. Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 roku
 11. Wielkopolski sposob na niepodleglosc czyli po co zwolano Polski Sejm Dzielnicowy
 12. Statut Fundacji Zakłady Kórnickie
 13. Zmiana regulaminu

Poprzednie edycje:

I Edycja